REGULAMIN

Regulamin

Warunki korzystania z portalu

REGULAMIN BAZARKREDYTOWY.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona www.bazarkredytowy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.bazarkredytowy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.bazarkredytowy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.bazarkredytowy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. DEFINICJE
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.bazarkredytowy.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – AD POLSKA sp. z o.o., adres siedziby: Bociania 20, 31-231 Kraków, adres do doręczeń: Bociania 20, 31-231 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000128646, NIP: 6792443991, REGON: 351384307, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50000, adres poczty elektronicznej: info@bazarkredytowy.pl, tel.: 798 824 319.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. korzystanie z Forum Internetowego
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. STRONA BAZARKREDYTOWY.PL NIE PROWADZI:
 1. Pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528);
 2. Doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych;
5. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bazarkredytowy.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bazarkredytowy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.bazarkredytowy.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bazarkredytowy.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bazarkredytowy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego

Zasady ochrony prywatności na stronie WWW.BAZARKREDYTOWY.PL

Spółka AD POLSKA z o.o. respektuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.bazarkredytowy.pli zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie obowiązujących ustawami i przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. Nr 144 poz1204 z póź. zm.), zwanymi dalej łącznie: Ustawami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.bazarkredytowy.pl jest AD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000128646, NIP: 6792443991,, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości  50 000,00 zł (zwany dalej: „Spółka”).

Pozyskiwanie informacji przez Spółkę za pośrednictwem strony www.bazarkredytowy.pl

Z internetowej strony www.bazarkredytowy.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej, odwiedzający stronę udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla potrzeb świadczonych usług. Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Spółka może zwrócić się do osób korzystających ze strony internetowej www.bazarkredytowy.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.bazarkredytowy.pl polegać będzie na:

 • zbieraniu danych dotyczących wizyt Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez Nich zasobów,
 • zbieraniu danych z formularzy wypełnianych przez Użytkowników na stronie www.bazarkredytowy.pl , podczas procesu rejestracji  oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki
 • zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, kontaktu Użytkownika ze Spółką za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.

Korzystanie z plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (z ang. cookies), które pozwalają na przeglądanie użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanych informacji o stronach, które odwiedził. Te pliki nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane są anonimowe, a informacje, jakie są zbierane przez cookies przesyłane są do Google do opracowania raportów statystycznych aktywności na stronie. Podczas wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej dane (np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego) są automatycznie zbierane. Użytkownik ma możliwość blokady za pomocą opcji cookies, ale, blokując tę opcję, użytkownik może być pozbawiony sprawnego działania strony. Spółka nie jest odpowiedzialna za zawartość innych stron internetowych lub ich działania w zakresie prywatności. Wszelkie linki do innych stron internetowych muszą być wyraźnie oznakowane.

Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie, a dane przetwarzane są przez Spółkę w ścisłej zgodzie z Ustawami oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej, niż pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

Stosownie do zapisów Ustaw, Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, posiada uprawnienie do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania tych danych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia w przypadku zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Spółkę z zastrzeżeniem regulacji zawartych w Ustawach.

Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość uzyskania do nich dostępu, żądania ich modyfikacji albo usunięcia) uzyskać można mailowo poprzez kontakt ze Spółką pod adres: info@bazarkredytowy.pl., przesyłając informację zatytułowaną ”Przetwarzanie danych osobowych”.

Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawami. Ponadto, dane na temat użytkowników strony www. oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Kontakt ze Spółką

AD Polska. z o.o. 
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
Telefon do biura: +48 736 025 050

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas oraz w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych lub w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności zgodnie z przepisami Ustaw, prosimy o kontakt o kontakt na adres mailowy: info@bazarkredytowy.pl