REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WWW.BAZARKREDYTOWY.PL

REGULAMIN BAZARKREDYTOWY.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona www.bazarkredytowy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie www.bazarkredytowy.pl, zasady świadczenia tych usług w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną strony www.bazarkredytowy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. DEFINICJE
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie www.bazarkredytowy.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN - wzorzec umowny sporządzony przez Usługodawcę w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, którego elektroniczna forma umożliwia Usługobiorcy przechowywanie, kopiowanie i odtwarzanie jego treści.
 3. USŁUGODAWCA – AD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bociana 20 w Krakowie, 31-231 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000128646, NIP: 6792443991, REGON: 351384307, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 50000.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca zdolność do czynności prawnych i korzystającą z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. strony www.bazarkredytowy.pl
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca na stronie www.bazarkredytowy.pl udostępnia informacje co do najpopularniejszych wskaźników finansowych i ekonomicznych oferowanych przez internet kredytów konsumenckich tzw. chwilówek; w ramach usług informacyjnych Usługodawca może zamieszczać odnośniki do serwisów internetowych poszczególnych firm.
 2. Usługodawca na stronie www.bazarkredytowy.pl udostępnia prowadzony przez siebie blog.
 3. Usługodawca na stronie www.bazarkredytowy.pl nieodpłatnie świadczy na rzecz Usługobiorców Usługę Elektroniczną polegającą na:
  1. umożliwieniu publikowania opinii o firmach pożyczkowych i o chwilówkach;
  2. udostępnieniu Usługobiorcom forum umożliwiające wymianę informacji o firmach pożyczkowych i chwilówkach;
  3. korzystaniu przez Usługobiorców z formularza kontaktowego.
 4. Usługodawca nie prowadzi pośrednictwa kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ani doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych.
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM
 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej określonej w § 3 ust 3 Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na warunkach określonych w Regulaminie na czas oznaczony niezbędny do wykonania Usługi Elektronicznej. Usługobiorca w każdej chwili może rozwiązać umowę z Usługodawcą.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Usługobiorca może korzystać ze strony www.bazarkredytowy.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 4. Usługobiorcy korzystającemu ze strony www.bazarkredytowy.pl nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze strony www.bazarkredytowy.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 6. Prezentowane na stronie www.bazarkredytowy.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych na stronie www.bazarkredytowy.pl Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bazarkredytowy.pl
  2. W wiadomości e-mail zawierającej reklamację, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, oraz dane kontaktowe. informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bazarkredytowy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.bazarkredytowy.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bazarkredytowy.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bazarkredytowy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności publikowana na stronie www.bazarkredytowy.pl