Chwilówki w Credilo

Podstawowe dane i warunki pożyczki credilo

Pożyczkodawca: Prosperial Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000608921, NIP: 8992786662, kapitał zakładowy: 200.000.00 PLN.

Pośrednik kredytowy: Fintredo Financial Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-026)  przy al. Stanów Zjednoczonych 51/612, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000671671, NIP: 1132936615, REGON: 366933159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Odstąpienie od Ramowej Umowy chwilówki w Credilo można złożyć w ciągu 14 od daty jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na naszej stronie w części Dokumenty. Uzupełniony i podpisany dokument należy wysłać na adres do korespondencji: 02-386 Warszawa, ul. Altowa 13 . Następnie w ciągu 30 dni od daty złożenia odstąpienia od Ramowej Umowy Pożyczki należy zwrócić pożyczoną kwotę na rachunek bankowy wskazany w treści Ramowej Umowy Pożyczki.

Opóźnienie lub brak spłaty (części lub całości pożyczki credilo) wiąże się z podjęciem przez Credilo dodatkowych czynności upominawczo-windykacyjnych. Klient w takiej sytuacji musi się liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów zgodnie z tabelą opłat, ktora stanowi integralną część Ramowej Umowy Pożyczki.


Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie

W przypadku nieterminowej spłaty mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo przekazania dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.


Informacje dodatkowe
  • Weryfikacje: BIK, KBIG, BIG InfoMonitor, BIG Erif
  • Wiek: od 21 do 75 lat
  • Przedłużenie terminu: Można ubiegać się o refinansowanie.

Chwilówki Credilo opinie o firmie

Wydawca serwisu www.bazarkredytowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Dodanie nowej opinii o firmie Credilo wymaga akceptacji moderatora.